APLIKÁCIE PRI CHOVE ZVIERAT

FarmyBEZ antibiotík

Vďaka prípravku Sanodyna ® sú dnes možné farmy bez antibiotík.

Kvalita

Väčšia bezpečnosť a vyššia efektivita výroby

Biologickyrozložiteľný

100% ekologická úprava vody, ktorá rešpektuje životné prostredie.

Problémy bezpečnosti potravín a hygieny sú v chovoch hospodárskych zvierat (hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, koní atď.) veľmi dôležité.

Hygiena prevádzkových priestorov

Hygiena sa neobmedzuje len na spracovateľské závody, ale zahŕňa celý výrobný reťazec od fázy "predspracovania" až po fázu "následného spracovania". Analýza rizík a kritických kontrolných bodov, ktoré charakterizujú jednotlivé segmenty dodávateľského reťazca, nestačí na dosiahnutie uspokojivých výsledkov; voda a prevádzkové priestory sa musia ošetrovať prípravkom Sanodyna® počas celého procesu chovu zvierat a premeny na vyrábaný produkt. Udržiavaním všetkých vodovodných systémov (rozvodov, napájačiek, odpadových vôd) v dokonalej čistote a dezinfikovaných zaistíte kompletné hygienické podmienky pre chované zvieratá, ako aj v prevádzkových a technologických priestoroch (dojárne, ošipárne, vetracie okruhy, pôrodné miestnosti atď.) a v priestoroch, ktoré využíva personál.

Zdravie zvierat

Sanodyna® je účinná proti E. Coli, salmonelám, kokcidióze, kolibacilóze, mykoplazmóze, ornitobaktériám atď. Znižuje mieru výskytu tráviacich, pečeňových, pľúcnych, respiračných infekcií a mastitíd, čo vedie k výraznému zníženiu používania konvenčných liekov a antibiotík. Sanodyna® znamená viac zdravia a pohody pre zvieratá, s pozitívnym vplyvom na vitalitu, plodnosť, výživu. Stimuluje sa ich rast, znižuje sa stres a úhyn a zároveň sa zvyšuje ziskovosť.

Bez antibiotík

Dopyt na trhu po výrobkoch "bez antibiotík" exponenciálne rastie a národné a medzinárodné predpisy si zakrátko vynútia obmedzenie konvenčných liekov, pričom bude postupne ich používanie úplne zakázané. Antibiotiká sa stali nevyhnutnými nielen na liečenie, ale hlavne na prevenciu chorôb, pretože hygienické podmienky nie sú primerané a napájacia voda býva kontaminovaná. Bakteriálna zaťaž zahŕňa všetky koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, fekálne streptokoky a niekoľko druhov rias, ako je napríklad Prototheca, ktorá tiež spôsobuje vážne patologické stavy, ktoré môžu viesť až k uhynutiu. Sanodyna® zaisťuje zdravie zvierat a celkovú hygienu a konečný cieľ - dosiahnutie "Chovných fariem bez antibiotík".

 • DOBYTOK
 • HYDINA
 • OŠÍPANÉ
 • RYBY

Používanie prípravku Sanodyna® prináša poľnohospodárom niekoľko výhod: úsporu času, zdravšie zvieratá, väčšiu hygienu prostredia a vyššiu ziskovosť. Keď sa Sanodyna® pridáva do pitnej vody a do nádrží na chov rýb, pozitívne pôsobí na organizmus zvierat, čím znižuje riziko ochorení a množstvo potrebných liekov, zvyšuje ich pohodu, plodnosť a dlhovekosť tým, že zvyšuje kvalitatívnu a kvantitatívnu úroveň transformačného procesu (mäso, mliečne výrobky a hydina atď.).

PRÍNOSY PRE CHOVNÉ FARMY:
 • Zvýšenie produktivity a kvality
 • Zlepšenie zdravia zvierat
 • Výrazné obmedzenie chorobnosti
 • Významné zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť
 • Zvýšená plodnosť
 • Zvýšená sila zvierat
 • Rýchlejší rast
 • Zníženie (eliminácia) liekov
 • Eliminácia infekcií
 • Optimalizácia potravín
 • Vyššia kvalita vody
 • Dezinfekcia prevádzkového prostredia a zariadení
 • Nemá korozívny účinok, nie je agresívny ani ak je koncentrovaný
 • Menšie požiadavky na údržbu zariadení
 • Úspory energií a ekonomické úspory
 • Nahradzuje formaldehyd a iné toxické dezinfekčné prípravky (ošetrenie nôh, dezinfekcia atď.)
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Netoxický, šetrný k životnému prostrediu a 100 % biologicky rozložiteľný
MLIEČNY DOBYTOK :

Prevencia mastitídy:

Umývanie vemien kráv pri dojení neošetrenou vodou, čistenie dojacích strojov nesprávne dezinfikovanou vodou, nedostatočná dezinfekcia priestorov môžu v chovoch dojníc viesť k vzniku mastitídy. Aplikácia prípravku Sanodyna® pri dezinfekcii zariadení a vemien kráv výrazne znižuje riziko vzniku mastitídy. Vďaka tomu je mlieko zdravšie, bezpečnejšie, bez kontaminácie, znižuje sa tým množstvo odpadu a náklady na zdravotnú starostlivosť.

Ďalšie prínosy:

 • Zvýšená produktivita
 • Zlepšenie kvality mlieka (tuky, bielkoviny)
 • Zníženie počtu somatických buniek
 • Eliminácia mastitídy
 • Eliminácia bakteriálnej záťaže z prevádzkového prostredia a zariadení
 • Celková čistota napájadiel
 • Pri rozprašovaní v prevádzkových priestoroch ničí patogény, ktoré spôsobujú rôzne infekcie a infekcie dýchacích ciest
FARMY S CHOVOM OŠÍPANÝCH:

Ďalšie prednosti:

 • Eliminácia patogénov
 • Zníženie úmrtnosti
 • Zvieratá sú pokojnejšie
 • Zvýšená rýchlosť rastu, ideálna hmotnosť sa dosiahne rýchlejšie
 • Dezinfekcia pôrodných miestností
 • Nahradzuje viacúčelové dezinfekčné prostriedky
 • Možno nastriekať priamo na kožu zvierat
 • Pri rozprašovaní v prevádzkových priestoroch ničí patogénny, ktoré spôsobujú rôzne infekcie a infekcie dýchacích ciest
HYDINÁRNE:

Ďalšie prednosti:

 • Vyššia efektivita výroby
 • Odstraňovanie bakteriálnej záťaže z prostredia a zariadení vrátane salmonely, listérie atď.
 • Úplné vyčistenie napájacích žľabov a znížené nároky na údržbu
 • Silnejšie živočíchy
 • Rýchlejší rast
 • Nižší index konverzie (lepší pomer medzi podávanými krmivami a produkciou mäsa)
 • Významné zníženie výskytu gastrointestinálnych a respiračných ochorení
 • Zvýšená kvalita a produkcia ikier
 • Odolnejšie ikry
 • Zlepšenie miery vyliahnutia ikier
 • Pri rozprašovaní v prevádzkových priestoroch ničí patogénny, ktoré spôsobujú rôzne infekcie a infekcie dýchacích ciest
RYBÁRSTVO:

Ďalšie prínosy:

 • Vyššia miera prežitia počas celého procesu chovu
 • Znížené používanie antibiotík
 • Silnejšie zvieratá
 • Rýchlejší rast
 • Výrazné zníženie počtu ochorení
 • Zlepšenie kvality vody
 • Odstránenie nežiaducich rias
 • Eliminácia infekcií